Lovrevisjonene til Magnus Håkonsson Lagabøte - en historiografisk gjennomgang
PDF

Hvordan referere

Horn, A. C. (2018). Lovrevisjonene til Magnus Håkonsson Lagabøte - en historiografisk gjennomgang. Maal Og Minne, 110(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1574

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i den historiske fremstillingen av lov­revi­sjonene til Magnus Håkonsson (Lagabøte) på 1260- og 1270-tallet frem til Landsloven kom i 1274 og undersøker hvordan kildene til revisjonsprosessen har blitt tolket av ulike forskere på 1800-tallet, som P.A. Munch, Konrad Maurer, Fredrik Brandt, Ebbe Hertzberg og Absalon Taranger. Av disse er det Maurers syn som har vunnet konsensus, men gjennom­gangen av forskernes arbeider viser imidlertid at det er nesten like mange forslag til hvordan revisjonsarbeidet er gjennomført som det er forskere. Med ett unntak konkluderer de imidlertid likt, at Landsloven kom i 1274. Unntaket, Ebbe Hertzberg, konkluderer med at Landsloven ble pre­sen­tert allerede i 1267, og at loven som kom i 1274, kun representerte en ytter­ligere revisjon av denne Landsloven. I artikkelen gjennomgås de nevnte forskernes bidrag, samt hvilke kilder fors­kerne har vektlagt, og det argumenteres for at det er gode grunner til å revurdere fremstillingen til Maurer i lys av Hertzbergs argumenter.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.