Anna Catharina Horn: Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov.
PDF

Hvordan referere

Rohrbach, L. (2017). Anna Catharina Horn: Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov. Maal Og Minne, 109(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1410

Sammendrag

Vi har i de siste årene sett et stort antall av materialfilologiske studier innenfor norrøn filologi. Denne studien inngår i denne tradisjonen, men knytter samtidig tydelig an til tradisjonell tekstkritisk metode. Anna Catharina Horn skriver flere ganger i boka at hun ved å kombinere disse metodene vil studere det hun gjennomgående kaller "kontaminerte tekster", det vil si tekster som ikke kan innordnes i et lineært stemma, men bygger på flere forelegg. Strukturenheten som hun retter oppmerksomheten mot, er kapittelinndelingen. Undersøkelsens korpus består av femten håndskrifter av Magnus Lagabøtes landslov med en felles kapittelstruktur som skiller seg fra de øvrige 24 middelalderhåndskriftene av Landsloven. Denne gruppen tar Horn som utgangspunkt for en detaljert studie av tekststrukturen i Landsloven. Undersøkelsen har et dobbelt siktemål, én teksthistorisk og én metodologisk: For det første vil Horn etablere ny kunnskap om relasjonen mellom de overleverte håndskriftene, for det andre tar hun til orde for å kombinere en tradisjonell og en nyfilolologisk tilnærming til tekster.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.