Forma på det mediopassive suffikset i mellomnorske diplom
PDF

Hvordan referere

Mørck, E. (2017). Forma på det mediopassive suffikset i mellomnorske diplom. Maal Og Minne, 108(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1324

Sammendrag

Materialet for undersøkelsen er 1743 mediopassive verbformer fra 5569 mellomnorske diplom. Etter ei drøfting av bruken av z, h, dobbeltskrevet konsonant og innledende apikal plosiv i det mediopassive suffikset henføres de 31 skrivemåtene av suffikset til de to typene -st og -s. Det blir så vist hvordan disse typene fordeler seg kronologisk, geografisk og sosialt og på norske og lånte ord, de mediopassive funksjonene, bøyingsklasser og verbformer. Undersøkelsen viser at det skjer en overgang fra -st til -s i skriftspråket som er sterkere enn de moderne talemålsforholda tilsier, men at vi kan se tegn på den moderne geografiske fordelinga særlig i bonde- og lagmannsbrev. Forskjellig andel av -st og -s i ulike funksjoner og bøyingsklasser blir forsøkt forklart med formelmessige uttrykksmåter. Innlåning av ord og verbform ser derimot ikke ut til å spille noen større rolle. Til slutt blir bruken av mellomnorske diplom som kildemateriale tatt opp.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.