Norsk Lingvistisk Tidsskrift

Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er et forum for norsk språkvitenskap og bringer lingvistiske artikler og bidrag på norsk innenfor alle grener av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori. NLTer et fagfellevurdert tidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd

Redaktør:
Janne Bondi Johannessen (Universitetet i Oslo)

Redaksjonssekretær:
Kari Kinn (Universitetet i Oslo)


Oppslagstavle

 

Temahefte om andrespråkstilegnelse

 

Begrepet andrespråkstilegnelse brukes for å betegne ikke-primær språktilegnelse hos barn og voksne. Målet med å forske på dette er å forstå og beskrive hvordan ikke-primær språktilegnelse foregår, samt identifisere hvilke faktorer som virker inn på språktilegnelsesprosessen. Termen andrespråk brukes ofte om all ikke-primær språktilegnelse, uavhengig av om språket som tilegnes er språk nummer to, tre eller fire.

 
Innlevert: 2019-01-14 Mer ...
 
Flere oppslag ...

Nr 2 (2018): Pragmatiske partikler i norsk


Omslagsside