Tekstkritikk til Barlaams saga ok Jósafats

Reidar Astås

Sammendrag


I denne artikkelen vil forfattaren jamføra fire handskrifter av Bar-laams saga ok Jósafats, som ligg til grunn for Magnus Rindals tekstut-gåve (Rindal 1981), og gje ei nyvurdering av tilhøvet mellom dei.Grunnlaget for studien er Rindal 1981, fotografi av handskriftene, ogto utgåver av den latinske hovudkjelda for Barlaams saga ok Jósafats.Tekstmaterialet utgjevaren byggjer på, er komplekst og problemfylt.Somme variantar skaper problem, og stundom må han velja mellomalternativ for å koma vidare på vegen mot ein stemmahypotese.

Under bruk av utgåva kan ein stilla seg kritisk til einskilde vurde-ringar og vegval. Artikkelen samanliknar og drøfter avvik og lese-måtar i eit utval av døme frå handskrifter. Parallelle tekststader erhaldne opp mot latintekst den norrøne teksten byggjer på. Eininganeer frå mindre, avgrensa tekstområde, men er jamt over noko vidare iomfang enn dei utgjevaren har funne rom for i innleiinga. I denne stu-dien vert det på dette grunnlaget forsøkt å gjeva ei vurdering av firehandskrifter som tekstvitne. Konklusjonen er at desse handskriftenekan stå kvarandre nærare enn det utgjevaren hevdar.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 1890-5455

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.