Om firymskvida, tekstlån og tradisjon
PDF ()

Hvordan referere

Thorvaldsen, B. Øyvind. (2013). Om firymskvida, tekstlån og tradisjon. Maal Og Minne, 100(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/241

Sammendrag

Forskere som Jan de Vries, Peter Hallberg og Alfred Jakobsen har hev-det at ï¬rymskvi›a-dikteren låner formuleringer og motiver fra andredikt. Ikke bare betyr lånene at ï¬rymskvi›anødvendigvis må væreyngre enn de tekster dikteren siterer - hos Hallberg og Jakobsen blirlånene også uttrykk for en raffinert skriftkulturell allusjonsteknikk.Mange av de likhetene mellom ï¬rymskvi›aog andre tekster som låne-teoretikerne peker på, er alt annet enn tilfeldige sammentreff. Likeveler det grunn til å betvile at disse likhetene bunner i lån fra den ene tek-sten til den andre. For det første er låneteoriene basert på premissersom ved nærmere ettersyn er ytterst problematiske. For det andre erdet grunn til å foreslå at likheter i formuleringer og innhold bør for-klares med at dikterne deler kulturelle referanserammer og tradisjon. Idenne artikkelen blir teoriene om tekstlån i ï¬rymskvi›atatt opp til kri-tisk vurdering, og den poetiske tradisjonen fremsettes som en alterna-tiv forklaring på påfallende likheter mellom ï¬rymskvi›aog andre dikt.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.