Språk i småbyen: varietet og variasjon
PDF ()

Hvordan referere

Hognestad, J. K. (2019). Språk i småbyen: varietet og variasjon. Maal Og Minne, 111(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1654

Sammendrag

For det første søker dette arbeidet å dokumentere den betydelige graden av variasjon som kan forekomme i tradisjonelle bymål, også variasjon som ikke uten videre kan settes i direkte sammenheng med sosial lagdeling. Dette utfordrer i noen grad implisitte forestillinger om homogenitet som har kunnet leses ut av bymålsbeskrivelser i faglitteraturen. Helt konkret ligger utgangspunktet i folkelige forestillinger om at det fantes to dialekter i småbyen Egersund, og disse forestillingene undersøkes med perspektivering fra folkelingvistikk som fagdisiplin. For det andre knyttes den lokale dialektvariasjonen opp mot eksistensen av byens gamle hjørnesteinsbedrift: fajansefabrikken. Dermed blir dette arbeidet også et kapittel i historien om hvordan omfattende industriutbygging på 1800- og 1900-tallet virket inn på språkutviklingen, men med andre konsekvenser i Egersund enn de som ellers er beskrevet på industristeder i Norge. Slik sett tar arbeidet også sikte på å gi et bidrag til diskusjonen av aktuelle problemstillinger i nyere norsk sosio­lingvistikk.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.