Arkiv

 • Ungdom
  Vol 46 Nr. 3-4 (2016)

 • Landbruk
  Vol 46 Nr. 2 (2016)

 • Ytringsfrihet
  Vol 45 Nr. 4 (2015)

 • Intimitet
  Vol 45 Nr. 2 (2015)

 • Miljø og klima
  Vol 45 Nr. 1 (2015)

  Med dette nummeret av Sosiologi i dag har vi ønsket å fokusere på miljø­sosiologiske analyser av dagens samfunn. Miljøproblemer har fått en stadig større plass innenfor samfunnsfaglige disipliner etter som konsekvensene av skade på miljø, og dermed også for mennesker og andre arter er blitt tydelige.
 • Skole
  Vol 44 Nr. 4 (2014)

 • Sosialpsykologi
  Vol 44 Nr. 3 (2014)

 • Europa
  Vol 44 Nr. 2 (2014)

 • Kulturpolitikk
  Vol 44 Nr. 1 (2014)

 • Seksuell vold
  Vol 43 Nr. 4 (2013)

  Temaet for dette nummeret av Sosiologi i dag er seksuell vold. Begrepet seksuell vold gir assosiasjoner til voldtekt, men omfatter også andre typer krenkelser, som voldtektsforsøk, uønsket beføling og å bli presset til å utføre seksuelle handlinger på andre. Seksuell vold omtales ofte som en særlig psykisk nedbrytende krenkelse (Meld.St. nr. 15, (2012–2013), NOU 2008: 4). Den rammer vår mest private og sårbare side og representerer anslag mot kjønnsæren, â€ÂÂet gammelmodig, men godt begrep for sentrale sider ved en persons identitet, selvrespekt og omdømme†(Dahl, 1994: 204). Den seksuelle volden har betydelige personlige og samfunnsmessige omkostninger.
 • Kausalitet
  Vol 43 Nr. 3 (2013)

 • Dyr i samfunnet
  Vol 43 Nr. 2 (2013)

 • Selvmord
  Vol 43 Nr. 1 (2013)

 • Barnevern
  Vol 42 Nr. 3-4 (2012)

  Temaet for dette dobbeltnummeret av Sosiologi i dag er barnevern. Temanummeret inneholder fem artikler og anmeldelser av fem bøker med relevans for dette temaet.

  Samtidig med at nummeret ferdigstilles, har NRK sendt siste episode av dokumentarserien Barnets beste? –som gjennom fem timelange episoder følger barnevernkontoret i Nesnas arbeid.

 • Pauser
  Vol 42 Nr. 1 (2012)

 • Norskhet
  Vol 41 Nr. 3-4 (2011)

  Nasjonale identiteter og nasjonale selvforståelser har aldri vært fastlagt og gitt. Iblant blir innholdet og grensene endret nesten umerkelig, iblant oppstår det angst, uro og konflikt som reaksjoner på forespeilet endring. Flukt og migrasjon til Europa har skapt en trang til å definere noen felles verdier, og å favne om bestemte nasjonale identiteter og symboler i europeiske samfunn. Kampen om hva som skal utgjøre norskhetens innhold og grenser, er blitt mer eksplisitt. Politikere og folk flest uttaler seg stadig om hva som er typisk norsk og hva som ikke er det, mens det har vært påfallende stille fra sosiologer og samfunnsforskere – selv om vi utvilsomt har mye å bidra med i debatten. En målsetning med dette temanummeret er derfor å presentere noe av forskningen som har befattet seg med å undersøke norskhetens mange betydninger.
 • Chicagoskolen
  Vol 41 Nr. 2 (2011)

 • Militærsosiologi
  Vol 41 Nr. 1 (2011)

 • Mediesosiologi
  Vol 40 Nr. 4 (2010)

 • Jubileum!
  Vol 40 Nr. 3 (2010)

  Nummer i anledning 40-årsjubileet
 • Foreldreskap
  Vol 40 Nr. 1-2 (2010)

  Temaet for dette dobbeltnummeret av Sosiologi i dag er foreldreskap. Redaksjonen har invitert både â€ÂÂferske†stemmer og mer etablerte forskere. Vi har også lagt vekt på å få fram noe av bredden i den forskningen om foreldreskap som har den nordiske velferdsstatsmodellen som ramme. Et viktig bakteppe for dette temanummeret er den økte politiske interessen for foreldreskap. Omsorg for barn har blitt et hett politisk tema de senere år, ikke bare i Norge, men i de fleste vestlige velferdsstater. Her hjemme har de politiske diskusjonene først og fremst dreid seg om foreldrepermisjonens utforming, kontantstøtten – og kjønnslikestilling i arbeids- og familieliv. Og i den forbindelse, om hvor grensen skal gå for statens styring av hvordan omsorgen fordeles mellom mor og far, og mellom uformelle og formelle omsorgsarenaer. Dagens foreldre møter imidlertid også økte krav når det gjelder foreldreskapets innhold og omfang. Utvidelser av foreldreansvaret speiler nye forståelser av hva barn trenger for å ha det bra her-og-nå, og for å lykkes i et framtidig voksenliv.
 • Narrativitet
  Vol 39 Nr. 4 (2009)

1-25 av 43