The medieval Calvary group in Norway: context and functions
PDF

Hvordan referere

Gullåsen, Hildegunn. 2021. «The Medieval Calvary Group in Norway: Context and Functions». Collegium Medievale 19 (mai). Oslo, Norge. http://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1931.

Sammendrag

Flere av triumfkrusifiksene som er bevart fra perioden ca. 1150-1350 i Norge tilhørte en såkalt kalvariegruppe, hvor Kristus på korset er flankert av Maria og apostelen Johannes. Krusifikset uttrykker sentrale dogmer, og har dermed også en klar tilknytning til liturgien. Hvilke funksjoner Maria og Johannes har hatt ved korset i en liturgisk sammenheng i middelalderen er mindre opplagt. Denne artikkelen diskuterer Marias og Johannes' betydning ved krusifikset, og hvilke funksjoner kalvariegruppen som helhet kan ha hatt i det norske kirkerommet i middelalderen. Kalvariegruppens ikonografi og dens sannsynlige plassering i kirken tyder på at disse gruppene må ha tjent liturgien først og fremst gjennom de funksjonene Staale Sinding-Larsen kaller auxiliary functions (hjelpefunksjoner). Dette betyr at gruppen ikke kan defineres som et liturgisk bilde i streng forstand, men at den først og fremst ble brukt illustrativt uten en formell liturgisk tilknytning.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2006 Hildegunn Gullåsen