(1)
S√łyland, L. H.; Kaur, H. Sara Ahmed, 2021. "Gledesdrepende Essays". Tfk 2022.