Vol 40 Nr. 1-2 (2010): Foreldreskap
Foreldreskap
Temaet for dette dobbeltnummeret av Sosiologi i dag er foreldreskap. Redaksjonen har invitert både â€ÂÂferske†stemmer og mer etablerte forskere. Vi har også lagt vekt på å få fram noe av bredden i den forskningen om foreldreskap som har den nordiske velferdsstatsmodellen som ramme. Et viktig bakteppe for dette temanummeret er den økte politiske interessen for foreldreskap. Omsorg for barn har blitt et hett politisk tema de senere år, ikke bare i Norge, men i de fleste vestlige velferdsstater. Her hjemme har de politiske diskusjonene først og fremst dreid seg om foreldrepermisjonens utforming, kontantstøtten – og kjønnslikestilling i arbeids- og familieliv. Og i den forbindelse, om hvor grensen skal gå for statens styring av hvordan omsorgen fordeles mellom mor og far, og mellom uformelle og formelle omsorgsarenaer. Dagens foreldre møter imidlertid også økte krav når det gjelder foreldreskapets innhold og omfang. Utvidelser av foreldreansvaret speiler nye forståelser av hva barn trenger for å ha det bra her-og-nå, og for å lykkes i et framtidig voksenliv.