Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013.
PDF

Hvordan referere

Pedersen, A.-K. (2018). Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. NAMN OG NEMNE, 34. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1464

Sammendrag

Temaet innovasjonar i namn og namnemønster blir belyst i 20 artiklar av 23 forfattarar som skriv om  både personnamn, stadnamn og andre namn. Ni artiklar handlar om personnamn, seks om stadnamn, ein ar-tikkel er ei innføring i litterær onomastikk, og ein annan presenterer teori frå kognitiv lingvistikk og viser korleis teorien kan utnyttast in-nanfor namnegransking. Tre artiklar handlar om andre namn (båtar, fly, selskapsdyr). Det geografiske området for namnetilfanget i artik-lane er frå dei nordiske landa og Tyskland. Både historiske og samti-dige språkforhold blir behandla, men dei fleste artiklane handlar om materiale frå notida. Nokre av artiklane har ei meir teoretisk og drøf-tande innretning. Dei fleste av artiklane er skrivne på svensk, fire er skrivne på bokmål, to på nynorsk, to på engelsk og berre éin er skriven på dansk.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet.