Flerspråklige elever og aktivitetene i klasserommet
PDF

Emneord (Nøkkelord)

klasseromsforskning
tilpasset opplæring
flerspråklige elever
aktiviteter i klasserommet
særskilt norskopplæring

Hvordan referere

Grimstad, B. F. (2012). Flerspråklige elever og aktivitetene i klasserommet. NOA - Norsk Som andrespråk, 28(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/853

Sammendrag

Klasseromsforskningsprosjektet "Kvalitet i opplæringa - om tilpassa opplæring" (KIO-prosjektet) gir et godt innblikk i ulike sider ved livet i klasserommet. I denne artikkelen presenteres funn som sier noe om hvordan skoledagene kan arte seg for flerspråklige elever. Systematiske observasjoner av 29 forskjellige flerspråklige elever har gitt oss et mer utfyllende bilde av hva som karakteriserer elevenes skolehverdag enn vi har hatt tidligere.

KIO-data viser at individuelt arbeid er en aktivitet som er mer dominerende for flerspråklige elever enn deres medelever med norsk som morsmål. Flerspråklige elever bruker halvparten av tida i det ordinære klasserommet til å arbeide med oppgaver når det foregår fagopplæring. Det er ulikt hvordan flerspråklige elever klarer å håndtere ansvaret for at oppgavearbeidet i så stor grad er overlatt til den enkelte elev. Læreren har liten tid til å veilede elevene, og muntlig kommunikasjon med medelever og lærere om det faglige, er begrenset. Elevene får liten hjelp til å ta i bruk morsmålskompetansen sin i arbeid med det faglige. Mulighetene til å delta og ha utbytte av aktivitetene i klasserommet avhenger av norskferdighetene til den enkelte elev. Studiene viser at det innenfor kollektivet i liten grad blir tatt hensyn til språklig og kulturelt mangfold.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.