Å se norskfaget med andrespråksbriller
PDF

Emneord (Nøkkelord)

andrespråkslæring
flerspråklighet
språklig mangfold
monolingval norm
språklig bevissthet
lærebokforskning

Hvordan referere

Kulbrandstad, L. I. (2020). Å se norskfaget med andrespråksbriller. NOA - Norsk Som andrespråk, 35(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1771

Sammendrag

I denne artikkelen analyseres et utvalg lærebøker for grunnskolens norskfag i lys av samfunnets økte flerspråklige mangfold. Spørsmålet som utforskes, er på hvilke måter lærebøkene, som alle er utgitt etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006, tematiserer flerspråklig mangfold og det å lære norsk som et andrespråk. Studien er et bidrag til forskning innenfor det internasjonale fagområdet "language awareness", der man er opptatt av at kunnskap om språk og språklæring kan bidra til å sette elever i stand til å analysere, forklare og forstå en hverdag preget av språklig og kulturelt mangfold. Studien inngår i prosjektet ROSE (Research on subject specific education) ved Karlstads universitet, et prosjekt som er inspirert av Michael Youngs teorier om kraftfull kunnskap. Analysen viser at kunnskapsstoff om flerspråklig mangfold og om det å lære og bruke norsk som et andrespråk i beskjeden grad gjenfinnes i lærebøkene. I praksis ser det ut som det er vanskelig å løsrive seg fra en énspråklig norm. Det finnes riktignok noen interessante unntak, blant annet eksempler på oppgaver der elever utfordres til å utforske flerspråklig mangfold på basis av kunnskapsstoff introdusert i lærebøkene. Det er likevel en gjennomgående utfordring at elevene oftest møter slike oppgaver uten at de er rammet inn av kunnskapsstoff.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.