"Trollet bodde i vann med fart i" - om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige førskolebarn
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Flerspråklige førskolebarn
barnehage
språkstimulering
kartlegging
ord- og begrepskompetanse

Hvordan referere

Kjelaas, I. (2019). "Trollet bodde i vann med fart i" - om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige førskolebarn. NOA - Norsk Som andrespråk, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1712

Sammendrag

Denne artikkelen tar for seg stimulering og kartlegging av flerspråklige førskolebarns språkkompetanse, primært ord- og begrepskompetanse. Artikkelen er basert på erfaringer og funn fra NAFOs kom­petanse­hevingsprosjekt om flerspråklighet og flerkulturalitet i barnehagen i Buskerud og Telemark 2007 - 2009, hvor til sammen 34 barnehager deltok. Datagrunnlaget for artikkelen er prosjektbeskrivelser, praksisfortellinger, samtalelogger, feltnotater, rapporter og veiledningsgrunnlag. Dette analyseres og drøftes i lys av aktuell språkvitenskapelig og språkdidaktisk teori og empiri.

Artikkelen demonstrerer at barnehagene i materialet i utgangspunktet hadde en noe mangelfull kompetanse når det gjelder det språkfaglige og språkdidaktiske grunnlaget for å drive stimulering og kartlegging av flerspråklige førskolebarns språkkompetanse. Blant annet manglet mange av de barnehageansatte kunnskap om flerspråklighet, flerspråklig utvikling, morsmålets betydning og ord- og begrepsstimulering. Samtidig demon­strerte barnehagene endringsvilje og endringskompetanse, kreativitet og et stort engasjement for enkeltbarns trivsel og utvikling, og alle rapporterer om en vesentlig kompetanseheving.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.