Forord

Hvordan referere

Palm, K., Ryen, E., & Sollid, H. (2019). Forord. NOA - Norsk Som andrespråk, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1702

Sammendrag

I artikkelen Betraktninger om lærebøker og lærebokforskning setter Turid Henriksen lærebokforskning og lærebøker i et tekst- og kommunikasjonsteoretisk perspektiv. Den kommunikasjonsmodellen hun bruker, er hentet fra den franske språkforskeren Chauraudeau, og Henriksen viser hvordan både samfunnet, fagfeltet og kommunikasjonspartnerne er medbe­stem­mende for den konkrete utformingen av en læreboktekst. Hun drøfter også det hun kaller lærebøkenes doble kommunikasjonssituasjon. Den første kommunikasjonssituasjonen dreier seg om forholdet mellom lærebokforfatteren og elever/lærere som brukere av boka, mens den andre handler om kommunikasjonen mellom de ulike brukerne av boka. Henriksen viser hvordan lærebokforskning kan ta utgangspunkt i ulike sider ved denne kommunikasjonsmodellen. De eksemplene Henriksen trekker fram i artikkelen, er i hovedsak hentet fra lærebøker i fremmedspråk, men disse har en klar overføringsverdi til lærebøker i andrespråksopplæring

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.