Forord
PDF

Hvordan referere

Ryen, E., & Hvenekilde, A. (2019). Forord. NOA - Norsk Som andrespråk, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1636

Sammendrag

[Dette nummeret er scannet og konvertert med OCR. Skrivefeil vil forekomme, og søk kan feile selv man ser ordet i pdf-dokumentet!]

Dette er første nummer av arbeidsskriftet NOA (norsk som andrespråk) utgitt av Institutt for norsk som fremmedspråk ved Universitetet i Oslo. Gjennom arbeidsskriftet vil vi distribuere artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Vi vil gjerne ta inn mellomspråksstudier, pedagogiske studier og studier av grammatiske emner som er av interesse for forskere og lærere i norsk som andrespråk eller fremmedspråk. Selv om arbeidsskriftet er knyttet til et spesielt institutt, vil vi også gjerne ta imot bidrag fra andre fagmiljøer. Arbeidsskriftets målgruppe er både forskere og lærere ved høyere læresteder og lærere for fremmedspråklige elever i skoleverket. For at artiklene skal kunne na fram til en så vidt vid målgruppe, bør de ikke være mer tekniske rent spraklig enn hYll emnene krever. Men de kravene som stilles til lesernes innsikt i fagterminologi og lingvistiske og pedagogiske bakgrunnskunnskaper vil måtte Vllriere en hel del fra nummer til numm~r og avhenge mye av emnenes art.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.