Tidlig flerspråklighet - myter og realiteter
PDF

Emneord (Nøkkelord)

flerspråklig utvikling
kodeveksling
ordforråd
ord og begreper
eksekutivfunksjon
språkvansker
testing av språkferdigheter

Hvordan referere

Ryen, E., & Simonsen, H. G. (2016). Tidlig flerspråklighet - myter og realiteter. NOA - Norsk Som andrespråk, 31(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1188

Sammendrag

Denne artikkelen er bygd opp rundt ni myter knyttet til hvordan det er å vokse opp med flere språk. Oppfatningene som kommer til uttrykk i disse mytene, deles av mange, og de kan blant annet føre til politiske beslutninger og pedagogiske tiltak som kan virke hindrende for språkutviklingen til flerspråklige barn. Mytene dreier seg både om at bruk av morsmålet kan virke hemmende på barns norskspråklige utvikling, at barn begynner å snakke sent hvis de må forholde seg til mer enn ett språk, og at barn er språkforvirret hvis de har elementer av mer enn ett språk i én og samme ytring. Vanlige myter er også knyttet til utvikling av begreper og ordforråd og til hvor godt man må kunne et språk for at en kan kalle seg flerspråklig. En seiglivet myte er at når et barn har språkvansker, bør barnet ikke ha en flerspråklig oppvekst. I artikkelen imøtegår vi mytene på bakgrunn av faglige vurderinger og med referanser til både norsk og internasjonal forskning fra slutten av 1970-tallet og fram til i dag.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.