Fra den ene rettskrivingsnormen til den neste
PDF

Emneord (Nøkkelord)

normvedtak
riksmål
bokmål
språkplanlegging
språkstrid
suksessiv implementering
tilnærmingsformer
tradisjonelle former

Hvordan referere

Vollan, M. (2023). Fra den ene rettskrivingsnormen til den neste: En studie av folkeskolelærerinne Birkelands skrivepraksis i perioden 1907–1962. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2190

Sammendrag

Artikkelen presenterer en tekstbasert undersøkelse av hvordan folkeskolelærerinne Birkeland forholdt seg til de stadige rettskrivingsreformene som kom som følge av den aktive språkplanlegginga i første del av 1900-tallet. Materialet, som består av sju private tekster, skrevet på riksmål/bokmål, er undersøkt for å finne svar på denne problemstillinga: I hvilken grad implementerte Birkeland gjeldende rettskrivingsregler for riksmål/bokmål i egen skrivepraksis i perioden 1907–1962? I artikkelen dokumenteres og kommenteres språktrekk i tekstene hennes i lys av den til enhver tid gjeldende rettskrivingsnormen. Hovedfunnet er at hun fortløpende og i stor grad implementerte de nye rettskrivingsnormene. Dokumentasjonen gir et klart inntrykk av at hun hadde både vilje og evne til det vi kan kalle suksessiv implementering. Avslutningsvis utvides perspektivet idet Birkeland ses som representant for lærerstanden i ei tid prega av radikale språkplanleggingstiltak og bitter språkstrid.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Magnhild Vollan