Hvorfor sier vi "noe senere", men ikke "*noe etterpå"?
PDF

Hvordan referere

Fretheim, T., & Wennevold, E. (2022). Hvorfor sier vi "noe senere", men ikke "*noe etterpå"?. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2018

Sammendrag

Det er et nært semantisk slektskap mellom tidsadverbene etterpå og senere, men at de likevel skiller lag når det gjelder visse essensielle leksikalske egenskaper, støttes av de grammatiske og de ugrammatiske tidsadverbialene i artikkelens tittel. Vi tar utgangspunkt i hvordan relevansteorien betrakter forholdet mellom hva setninger betyr og hva språkbrukere mener med det de sier, særlig tanken om at setningssemantikk underdeterminerer det eksplisitt kommuniserte kognitive innholdet i ytringer. Mot den bakgrunnen presenterer vi vårt syn på hvordan pragmatiske (dvs. kontekstdrevne) slutninger bestemmer adressatens forståelse av hva etterpå og senere formidler på et gitt punkt i en diskurs. De er begge uttrykk som må relateres til et temporalt referansepunkt. Etterpå gir normalt mer presis informasjon enn senere om hvilket tidsrom ordet refererer til, men pålegger også adressaten mer omfattende bruk av kontekstdrevne slutninger om ytringens innhold enn senere.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Forfatterne