Merknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I)
Omslag NLT 1-2020
PDF

Emneord (Nøkkelord)

språkhistorie
sosiolingvistikk
språksosiologi
fonologi
morfologi
ordforråd
språkendring
språkkontakt
språkhaldningar
analogi
trykk
tonelag
jamvekt
i-omlyd
ordlaging
genitiv
empirisk testing

Hvordan referere

Sandøy, H., Conzett, P., Kristoffersen, G., & Nesse, A. (2020). Merknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I). Norsk Lingvistisk Tidsskrift, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1794

Sammendrag

Denne artikkelen er svar på omtalen Sverre Stausland Johnsen hadde av boka Mønster (NSH I) i NLT 1-2019. Redaktørane og forfattarane noterer seg nokre feil som Johnsen påviser, men omtalen inneheld mange galne påstandar, og Johnsen misforstår teksten i NSH I. Det etymologiske synet hans på 'norsk' og 'ikkje-norsk' blir nedanfor avvist som ufruktbart viss målet er å forstå eigenskapar ved språk og kreftene i språkendringsprosessane, for språket fungerer synkront. I svaret blir òg refleksjonane Johnsen har om årsakene til språkendring, imøtegått; læresetningane hans er for enkle til å kunne gjere greie for dei mange mønstera i resultata frå empiriske granskingar. Prinsippet om enkelheit kan ikkje overstyre eit prinsipp om at påstandar og teoriar skal vere sannsynlege. Kritikken han fører fram i diskusjonen om språkhaldningar, overser skiljet mellom bevisste og underbevisste haldningar, som er både sentralt i sosiolingvistikken og ein føresetnad for drøftinga i NSH I.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.