Pronominal høyredislokering i norsk, det er et interessant fenomen, det
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Høyredislokering
subjektsdublering
korpusstudie
tema
temaskifte
kontrast
relevansteori

Hvordan referere

Borthen, K. (2018). Pronominal høyredislokering i norsk, det er et interessant fenomen, det. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 36(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1572

Sammendrag

Formålet med denne artikkelen er å gjøre rede for de diskursrelaterte bruksbetingelsene til pronominal høyredislokering i norsk, altså konstruksjonen illustrert med setningen Det er interessant, det! Artikkelen tar utgangspunkt i eksisterende beskrivelser av fenomenet og tester ut disse gjennom en korpusstudie. Analysen støtter seg til Givóns (1983) observasjon av at språk har en tendens til å signalisere diskontinuitet i diskursen gjennom bruk av markerte konstruksjoner. Essensen i analysen er at pronominal høyredislokering, gjennom sin markerte form, signaliserer en lavere grad av temakontinuitet og forutsigbarhet enn det man ellers kunne forvente uten det høyredislokerte pronomenet. Dette gjør konstruksjonen spesielt passende i forbindelse med små brudd i diskursen. I tillegg signaliserer konstruksjonen at ytringen skal tolkes i lys av en implisitt tilgjengelig kontrasterende proposisjon, noe som fører til ulike typer pragmatiske effekter. Artikkelen omfatter også en drøfting av relasjonen mellom pronominal høyredislokering og andre typer høyredislokering, inklusive pragmatiske partikler i etterstilt posisjon.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.