Det "ureine" språket Forsøk på en kultursemiotisk og vitenskapsteoretisk analyse
PDF

Hvordan referere

Mæhlum, B.-M. (2013). Det "ureine" språket Forsøk på en kultursemiotisk og vitenskapsteoretisk analyse. Maal Og Minne, 103(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/333

Sammendrag

Forestillingen om at gitte språklige varieteter er "ureine", har lange tradisjoner - blant lekfolk såvel som blant lingvister. Artikkelen tar for seg noen av de språklige praksisformene som har tendert å bli oppfattet som "ureine", og der analysen først og fremst er konsentrert omkring hvorfor og hvordan disse holdningene om "ureinhet" oppstår. Hvilke sosiale og kulturelle mekanismer er det som utløser denne typen forestillinger? I den siste delen av artikkelen blir den overordnete tematikken relatert til et språkteoretisk og historiografisk perspektiv. Spørsmålet er hvordan ulike lingvistiske tankebygninger opp gjennom tidene kan sies å forholde seg til forestillingen om at språk kan være "reine" eller "ureine".

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.