Nordnorske bymål i et komparativt perspektiv
PDF

Hvordan referere

Nesset, A., & Sollid, H. (2013). Nordnorske bymål i et komparativt perspektiv. Maal Og Minne, 102(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/296

Sammendrag

I denne artikkelen diskuterer vi nordnorske bymål med hovedvekt på to byer i Troms og to i Nordland. Vi tar først opp begrepene nordnorsk bymål og nordnorske byer: Hva ligger i disse begrepene, og hvordan blir de brukt? Dernest ser vi på hvordan disse byene forholder seg til hverandre, og diskuterer ulike teorier om språkendring med særlig vekt på spredning av språktrekk mellom byer og tettsteder. Til slutt sammenlikner vi utvalgte språklige variabler og deres varianter i de fire byene. Er det grunnlag for å operere med et begrep 'nordnorsk bymål', og i så fall: hva er typisk for et nordnorsk bymål? Vi vil hevde at for å kunne diskutere spredning av språktrekk fra en by til en annen, må det kunne godtgjøres at det faktisk er kontakt mellom språkbrukerne i de aktuelle byene. Er ikke kontakten tilstede, må det være andre grunner enn spredning til eventuelle språklige likhetstrekk. *
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.