De - dykk - dere. Andre person flertall i nordisk, særlig norsk
PDF

Hvordan referere

Papazian, E. (2013). De - dykk - dere. Andre person flertall i nordisk, særlig norsk. Maal Og Minne, 100(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/253

Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over formene av og utviklinga i dette pronomenet
i eldre og moderne nordisk, og især i norske dialekter, på grunnlag
av faglitteraturen og målføreoppskrifter. Hovedvekta ligger på de
nominale formene - subjekt- og objektforma, ev. eneforma - og på
overgangen fra et system med to kasusformer (som i nynorsk) til et med
éi form (som i bokmål). Men artikkelen kommer også inn på den adnominale/
possessive forma (genitiv-forma) og det tilsvarende possessivet
i de dialektene som ennå har et possessiv i 2. person flertall, ettersom
det er ting som tyder på at objektforma av pronomenet er blitt blandet
sammen med, eller påvirket av, possessivet eller genitivforma. Oversikten
viser at det i norsk skjer en rask overgang fra det eldre systemet
med to former til et der bare den tidligere objektforma blir brukt, og at
den sørlandske/sørøstlandske forma - og bokmålsforma - /dere/ sprer
seg på bekostning av andre former, især på Sørlandet og Østlandet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.