Dramaet på Straumsbrynet
PDF

Hvordan referere

Bjorvand, H. (2020). Dramaet på Straumsbrynet. Maal Og Minne, 111(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1739

Sammendrag

Innskriften på Straumsbrynet er spesiell på den måten at den står på en så pass uvanlig gjenstand som et bryne. Blant annet av denne grunn har forskerne stort sett gått ut fra at det måtte bestå en nær sam­men­heng mellom innskriften og brynet. Man har også allment gått ut fra at innskriften står på et klassisk urnordisk språktrinn. Det kan imidlertid ikke sies at man med dette ut­gangs­punktet har kommet fram til aksep­table tolkninger. Ottar Grønvik (1996) antok i motsetning til tidligere forskere at inn­skriften inneholder yngre synkoperte og apoko­perte former. Med denne opp­fat­ningen av språktrinnet kom han følge­lig til et helt annet resul­tat hva gjelder inn­skriftens inn­hold. Det synes rimelig å følge Grønvik i hans prinsipielle syn på språket i innskriften, men hans tolkningsforslag frem­står derimot av ulike årsaker som uak­sep­tabelt. Det gjelder ikke minst hans feilaktige oppfatning av runesekvensen haha i B-linjen som en form av adjektivet for 'høy', norrønt hór, hár osv., se videre avsnitt 4.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.