Spøkelsesfiske, makrellfotball og traktoregg: norske sammensetninger og konseptuell integrasjon
PDF

Hvordan referere

Nesset, T. (2017). Spøkelsesfiske, makrellfotball og traktoregg: norske sammensetninger og konseptuell integrasjon. Maal Og Minne, 108(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1327

Sammendrag

Denne artikkelen presenterer en analyse av norske sammensetninger i lys av Fauconnier og Turners (2002) teori om konseptuell integrasjon. Det argumenteres for at leddene i sammensetninger er "rombyggere" ("space builders") som aktiverer ulike "innputtrom", og at sammensetninger er "blandede rom" ("blends") som integrerer informasjon fra innputtrommene. I forlengelsen av denne analysen lanseres Kompresjonshypotesen som legger føringer for hva som er mulige og umulige sammensetninger i norsk. Analysen av sammensetninger som blandede rom åpner også for å diskutere den kognitive kompetanse og de strategier språkbrukerne kan nyttiggjøre seg for å tolke sammensetninger. Spesielt fokuseres det på betydningen av metafor, metonymi, "paradigmatisk knoppskyting" og syntagmatisk kontekst­oppbygging.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.