Ondskans ambivalens. Mötet mellan MuÊ¿awiyah och Iblis i Jalal al-Din Rumis Masnavi-ye ma'navi
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Rumi
sufism
Iblis
Shaitan
Satan
islam

Sammendrag

Denna artikel ska behandla ett möte mellan kalifen MuÊ¿awiyah och Iblis i Jalal al-Din Rumis (d. 1273) diktverk Masnavi-ye ma'navi. Efter en redogörelse av Rumis dikt, presenteras representationer av Iblis och MuÊ¿awiyah från olika muslimska traditioner vilka sedan relateras till motiven i Rumis text. Jag redogör kort för olika tolkningar av berättelsen om Iblis och MuÊ¿awiyah, för att slutligen föreslå en läsning som tar till vara den ambivalens som dikten bär.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.