Knut Lundby, "Religion i medienes grep. Medialisering i Norge".

Sammendrag

Knut Lundby har gjennom flere tiår vært en av Norges ledende religions­sosiologer og med Religion i medienes grep. Medialisering i Norge gir han oss en etterlengtet bok der han trekker på stoff fra hele sin forskervirksomhet. Boken tar for seg forholdet mellom religion og medier gjennom femti år og representerer en imponerende oversikt over tendenser, aktører og enkeltsaker. Boken er som tittelen indikerer, solid forankret i medialiseringsteori. Medialisering, som noe forenklet kan oppsummeres som en teori om at endringer i medielandskapet er en viktig faktor i endringer i samfunnet for øvrig, er gjennomgående i boken, og det er særlig medialisering av religion som får fokus. Lundbys hovedpoeng er at religionens offentlige ansikt i Norge i økende grad formateres i tråd med medienes standarder for utvalg og fremstilling og at dette på lengre sikt kan få konsekvenser for religion og religiøs praksis på ulike nivåer. Det skal likevel sies at Lundbys anliggende i denne boken primært er å se på forståelsen av religion i offentligheten, religionens 'offentlige ansikt' (s. 12), ikke å trekke konklusjoner videre om hvordan dette igjen påvirker individuell tro og praksis.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Audun Toft