Samvittighet og fellesskap
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Ludvig Holberg
religiøs toleranse
opplysningstiden
protestantisme
samvittighetsfrihet

Sammendrag

Artikkelen diskuterer problematikker knyttet til religiøs toleranse i Ludvig Holbergs forfatterskap. Bakgrunnen er et utvalg essay fra samlingene Moralske Tanker (1744) og Epistler (1748-1754). Artikkelen argumenterer for at spenningen mellom hensynet til den individuelle samvittigheten og hensynet til det etablerte verdifellesskapet er en grunnfigur for å forstå Holbergs reflek-sjoner. Nærmere bestemt er Holbergs forsvar for samvittighets-frihet en konsekvens av den opplyste protestants vei mellom uniform ortodoksi og fritenkende deisme. Toleranse blir imid-lertid regnet som et privilegium og de tolererte som privilegerte unntak fra det etablerte fellesskapet. Til sist viser essayene en kontekstvarsom holdning som gjør at verken toleranse eller samvittighetsfrihet tar form av universelle prinsipp, men ut-formes i stadig forhandling med det historisk gitte verdifelles-skapet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.