Innleveringer
Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
  • Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
  • Teksten bruker enkel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
  • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.
  • Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, er særinstruksen for å Sikre anonym Fagvurdering) fulgt. Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)

Forfatterinstruks

Sosiologi i dag er et temanummerbasert, vitenskapelig tidsskrift som publiserer empiriske og teoretiske originalartikler samt bokomtaler, bokessays og kommentarartikler. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal ikke være under vurdering i andre tidsskrifter. Artikler publiseres på alle skandinaviske språk. Artikler fra ikke-skandinaviske bidragsytere kan publiseres på engelsk.

Alle bidrag gjennomgår fagfellevurdering. Artikler vurderes av minst to konsulenter gjennom en dobbeltblind prosess. Artikler skal være anonymisert ved innsending, forfatternavn skal kun oppgis på tittelarket. Forfatter må sørge for at det ikke er elementer i teksten som gjør det mulig å identifisere hvem som har skrevet den. Referanser til egne arbeider må skrives på en måte som ikke viser at de er forfatterens, eventuelt utelates i vurderingsprosessen og settes inn før publisering.

  • Artikler skal være basert på empirisk og/eller teoretisk analyse av høyt faglig nivå. Manuskripter må ikke overskride 8000 ord, tabeller, noter, referanseliste og sammendrag inkludert.
  • Bokanmeldelser må ikke overskride 1500 ord. Bokanmeldelser skal inneholde: forfatter, tittel, utgave/årstall, forlag, sted, antall sider i boken og hvem anmelder er. Bokanmeldelser skrives etter invitasjon fra redaksjonen eller på eget initiativ.
  • Bokessay er omtaler av flere publikasjoner sett i sammenheng, og hvor det er større rom for egne perspektiver og refleksjoner enn i en bokanmeldelse. Manuskripter må ikke overskride 3500 ord. Bokessay skal inneholde: forfatter, tittel, utgave/årstall, forlag, sted, antall sider i boken og hvem essayforfatter er. Bokessay skrives etter invitasjon fra redaksjonen eller på eget initiativ.
  • Kommentarartikler er kortere artikler om samfunnsmessige og faglige temaer eller kommentarer til artikler som har vært publisert i SiD. Kommentarartikler må ikke overskride 3500 ord. Kommentarartikler skal ha norsk og engelsk tittel, men verken sammendrag eller nøkkelord på norsk eller engelsk. For øvrig følges samme standard som for artikler (se under),

Manuskripter for artikler sendes temanummerredaktøren(e) som vedlegg til e-post. Bokanmeldelser,  bokessays og kommentarartikler sendes til temanummerredaktøren(e) eller redaktøren som vedlegg til e-post.Manuskriptstandard for artikler

Manuskripter for artikler skal inneholde: Tittel på norsk og engelsk, norsk sammendrag (maks 200 ord), 4-6 nøkkelord, engelsk abstract (maks 200 ord) og 4-6 engelske nøkkelord («keywords»). Tittelarket skal inneholde artikkelens tittel, evt. undertittel, forfatterens navn, stilling og akademisk grad, arbeidssted, postadresse og e-postadresse samt tekst til eventuell fotnote (takksigelser, finansieringskilder o.l.).

Noter begrenses og plasseres samlet i forlengelsen av artikkelteksten (sluttnoter, før referanser). Ikke bruk notefunksjonen, skriv som vanlig tekst (Dvs. (1), (2) osv.)

Bruk overskrifter på maksimum to nivåer. Overskrifter skal ikke nummereres.

Referansehenvisninger i teksten følger malen med forfatternavn, publiseringsår og evt. sidetall, slik: (Hochschild 2003: 34). Hvis forfatternavn er nevnt i teksten settes kun årstall og evt. sidetall i parentes. For referanser med to forfattere oppgis begge (Vincent & Ball 2006). For referanser med tre eller flere forfattere oppgis førsteforfatter og m.fl. (Reay m.fl. 2007). Flere referanser fra samme forfatter skilles med komma, referanser fra ulike forfattere skilles med semikolon. Referanser fra samme forfatter samme år skilles med bokstaver.

Referanselisten plasseres sist i manuskriptet med overskriften ”Referanser”. Referanseliste skal være alfabetisert etter forfatternavn med initialer og deretter med tidligste utgivelsesår først. Sosiologi i dag bruker referansemalen APA 6 tilpasset norsk. Fjern koplinger til referanseprogram før innsending (f.eks. med funksjonen Remove Field Codes i Endnote).

Eksempler på korrekte referanser:

Artikkel: Duncan, S. (2005). Mothering, class and rationality. The Sociological Review, 53(1), 50-76.

Bok: Bourdieu, P. & Passeron, J-C. (2006). Reproduktionen. Bidrag til en teori om undervisningssystemet. København: Hans Reitzels Forlag.

Bidrag i bok: Smith, H.L. (2013). Research Design: Toward a Realistic Role for Causal Analysis. I: S.L.Morgan (red.), Handbook of Causal Analysis in Social Research. Heidelberg: Springer.

Avisartikkel: Lerhol, T. (2013, 23. februar). Et liv i den norske velferdsstaten. Aftenposten. Hentet fra http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Et-liv-i-den-norske-velferdsstaten-7128724.html

Grafiske framstillinger, tabeller o.l. skal sendes sammen med manuskriptet. Mulige formater er bildefil (min. 240 dpi) eller PDF. Om dette ikke er mulig kan de evt. sendes som reproduksjonsklare originaler (klare til gjengivelse i tidsskriftet) i papirform. Ta hensyn til tidsskriftets format. Spaltebredden er 11,5 cm.

Artikler

##section.default.policy##

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.