[1]
E. B. Molde og I. Wunderlich, «"That’s why jeg sa ja til intervju også" Bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråks- forskningen», NOA, nr. 1-2, okt. 2021.