(1)
Molde, E. B.; Wunderlich, I. "That’s why jeg Sa Ja Til Intervju også&Quot; Bruk Av Semistrukturerte Dybdeintervju Som Metode Innenfor andrespråks- Forskningen. NOA 2021.