Om det uuttalte - det relevansteoretiske implikaturbegrepet i møte med autentiske data
PDF

Hvordan referere

Borthen, K., Berthelin, S. R., & Thomassen, G. (2012). Om det uuttalte - det relevansteoretiske implikaturbegrepet i møte med autentiske data. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 30(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/189

Sammendrag

I denne artikkelen presenterer vi implikaturbegrepet, slik det forstås innenfor relevansteorien. Mens det innenfor teoretisk pragmatikk er vanlig å benytte oppkonstruerte eksempler for å illustrere implisitt kommunikasjon, gir vi en -­introduksjon basert utelukkende på norske diskursutdrag, hentet fra autentisk helsekommunikasjon. Vi viser hvordan relevansteorien kan belyse faktisk kommunikasjon, men samtidig hvordan slike autentiske data skiller seg fra typiske oppkonstruerte eksempler og iblant utfordrer teorien. Ytringer i autentisk kommunikasjon er ikke nødvendigvis grammatikalske og sekvensielt velordnet, og samtalerelaterte trekk, som forventninger til ulike sosiale roller, overlappende tale, latter og miniresponser, utgjør en viktig del av konteksten. Analyser av autentiske implikatureksempler viser hvor kompleks implisitt kommunikasjon kan være: En ytring kan lede til mange implikaturer som interagerer med hverandre, med pragmatiske markører og med implikaturer tidligere i diskursen på en intrikat måte. Vi konkluderer med at en korpusbasert undersøkelse av -­implikaturer er en utfordrende, men likevel hensiktsmessig tilnærming til implikaturer.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.