Vi bara testade en hypotes... Ännu mer om preverbala adverbial i svenska
Omslag NLT 1-2020
PDF

Emneord (Nøkkelord)

V2
syntax
semantik
informationsstruktur
prosodi

Hvordan referere

Brandtler, J. (2020). Vi bara testade en hypotes. Ännu mer om preverbala adverbial i svenska. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1793

Sammendrag

Denna artikel kartlägger och problematiserar förekomsten av preverbala adverbial i svenska, dvs. adverbial placerade före det finita verbet i huvudsatser. Resultatet av en större korpusundersökning visar att de adverbial som kan placeras preverbalt är betydligt fler än vad som tidigare antagits, även om olika adverbial förekommer med olika frekvens i materialet. Vidare argumenteras för att ingen av de analyser som tidigare presenterats om fenomenet helt lyckas fånga det relativt kom­plexa samspel mellan syntax, semantik, pragmatik och prosodi som möjliggör preverbal placering av adverbial. De preverbala adverbialen delas in i två distinkta grupper: i) fokuserande, syntaktisk osjälvständiga ledadverbial och ii) kontrastiva, syntaktiskt självständiga adverbial som kan fungera som led- eller satsadverbial. Den första gruppen innehåller färre men mer frekvent förekommande adverbial än den andra. Artikeln väcker därmed en rad frågor om vad som begränsar och möjliggör preverbal placering av adverbial.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.