Partikkelen liksom - et polysemt grammatikaliseringsprodukt?
PDF

Emneord (Nøkkelord)

partikkel
relevansteori
omtrentlighetsmarkør
opposisjonsmarkør
prosedural semantikk
metarepresentasjon
gjensidig manifesthet
polysemi
grammatikalisering
implikatur

Hvordan referere

Fretheim, T. (2019). Partikkelen liksom - et polysemt grammatikaliseringsprodukt?. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 37(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1724

Sammendrag

Artikkelen vurderer en hypotese, framsatt av forfatteren selv, som går ut på at den grammatikaliseringsprosessen som preposisjonen liksom har blitt utsatt for, tok to forskjellige retninger, og at resultatet ble to varianter av en polysem ikke-sannhetsfunksjonell partikkel liksom i norsk talemål, enten en markering av omtrentlig samsvar mellom uttrykk og innhold eller en markering av at inn-holdet ikke aksepteres av produsenten av ytringen. Argumenter til støtte for en polysemianalyse viser seg å ikke være sterke nok til at en slik framstilling er å foretrekke framfor en analyse som forutsetter at all bruk av liksom er forenlig med ett eneste leksikalsk bruksvilkår. Den potensielle adversative tolkningen skyldes i sin helhet pragmatiske slutninger.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.