Innledning
PDF

Hvordan referere

Kinn, T. (2019). Innledning. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 37(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1723

Sammendrag

Dette temaheftet har bakgrunn i en invitasjon til å sende inn artikler om grammatikalisering i nordiske språk. Av de fire tekstene som nå kommer på trykk, handler to om norsk, én om svensk og én om færøysk. Artiklene er inn-holdsmessig svært ulike, idet de fokuserer på utviklinger av ganske så forskjel-lige uttrykk: en modalpartikkel, et aspektuelt verb, generiske pronomen og adverb. Dette reflekterer bredden i forsking på grammatikalisering for tida. Tre av artiklene, de av Skärlund og Petersen og min egen, viser en metodologisk tendens som har gjort seg sterkt gjeldende i de siste tiåra, ved at de bygger på tekstkorpus og slik gir forskinga et empirisk fundament i faktisk språkbruk.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.