"Her om dagen" - om her som modifiserende element ved tidsangivelse
PDF

Hvordan referere

Fretheim, T. (2013). "Her om dagen" - om her som modifiserende element ved tidsangivelse. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 31(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/165

Sammendrag

Her er en pro-form som brukes ikke bare for å innlede stedsadverbialer som her i skyggen, men også tilsvarende tidsadverbialer som her på fredag. Denne artikkelen gjør rede for de innskrenkingene i det pragmatiske søket etter den rette referenten til tidsadverbialet som skyldes bruken av her når ordet modifiserer et beskrivende tidsadverbialt uttrykk. Det dreier seg alltid om det nærmeste tidsrommet før ytringsøyeblikket som er forenlig med semantikken i utfyllingen til her. I tillegg stiller her et annet krav, nemlig at adressaten ser for seg at den proposisjonen som ytringen uttrykker, representerer noe som inntreffer innenfor den perioden som resten av tidsadverbialet spesifiserer. Den leksikalske semantikken til den temporale markøren her er av det slaget som relevansteoretikere kaller "procedural meaning", en instruks til adressaten om å gå fram på en bestemt måte i den pragmatiske delen av forståelsesprosessen, uten at det kodes noe begrep.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.