Grunnleggjande spørsmål om språkendring og norsk språkhistorie
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Norsk språkhistorie
nynorsk
gamalnorsk
bokmål
norsk-dansk
dansk
språkendring
målretta utvikling
innovasjon
tilpassing
spreiing
haldningar
fonologi
lengd
stavingar
vokalar
i-omlyd
verb
Ivar Aasen
ordtilfang
lånord
lågtysk
genitiv

Hvordan referere

Johnsen, S. S. (2019). Grunnleggjande spørsmål om språkendring og norsk språkhistorie. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 37(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1649

Sammendrag

Denne artikkelen er ein grann omtale og gjennomgang av det fyrste bandet i verket Norsk språkhistorie, som er etla til det nye oppslagsverket for emnet. To sider ved framgangsmåten i denne boka vert kritiserte. For det fyrste vert språkendringar tekne for å vera målretta og heimevaksne i staden for å vera sjølvdrivne endringar som spreier seg gjennom sosial tilpassing. For det andre skil ikkje forfattarane mellom den norske og norsk-danske utviklingslina i språkhistoria, og dei tek norskætta og danskætta språktrekk for å gå ut på det same. Attåt vert ei rekkje andre misgrep i boka framlyfte og drøfte. Jamvel om gjennomgangen av den norske språkhistoria i det store og heile er god, kan ikkje denne fyrsteutgåva nå målet om å verta det nye oppslagsverket for norsk språkhistorie. Difor er det von om at ei ny og omvølt utgåve kan koma på marknaden.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.