Om bruk av Oslo-testen for å undersøke oslomålet
PDF

Hvordan referere

Stjernholm, K., & Ims, I. I. (2014). Om bruk av Oslo-testen for å undersøke oslomålet. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 32(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/160

Sammendrag

Internett har åpna nye muligheter for å nå fram til store mengder mennesker raskt, og forskere kan få tilgang til svært store datasett på en svært lite ressurs-­krevende måte. Denne tilgangen til store datamengder åpner for nye meto-­dologiske muligheter og utfordringer. I denne artikkelen sammenlikner vi data fra Oslo-testen, en elektronisk spørreundersøkelse med over 115 000 svar, og Norsk talespråkskorpus - Oslodelen (NoTa), som inneholder opptak med 166 informanter fra Oslo-området. I tillegg drøfter vi metodologiske utfordringer knytta til elektroniske spørreundersøkelser, og vi ser på hva slags teoretisk rammeverk vi kan tolke dataene inn i.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.