Verbalt presens partisipp
PDF

Hvordan referere

Kinn, T. (2014). Verbalt presens partisipp. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 32(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/159

Sammendrag

Norsk referansegrammatikk reknar norske presens partisipp som adjektiv. Men ein slik analyse er problematisk i mange tilfelle, t.d. ved at visse presens partisipp tek predikativ, noko adjektiv aldri gjer. Det er nødvendig å skilje mellom presens partisipp-former som er adjektiv avleidde av verb (adjektiviske presens partisipp), og slike som er infinitte bøyingsformer av verb (verbale presens partisipp). Dei viktigaste skilnadane mellom typane viser seg i oppbygginga av partisippfrasane (den indre syntaksen til partisippa), men det er òg klare forskjellar med omsyn til kva funksjonar partisippfrasane kan ha (den ytre syntaksen til partisippa).
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.