Metakomparasjon i norsk
PDF

Hvordan referere

Spilling, E. F., & Haugen, T. A. (2014). Metakomparasjon i norsk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 32(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/157

Sammendrag

Metakomparasjon er en type sammenligning som er lite omtalt i den norske grammatikklitteraturen. Vi har metakomparasjon i eksempler av typen Serviset er mer grønt enn grått, der ett nominal relateres til to egenskaper. Konstruksjonen uttrykker at den ene egenskapen er bedre egna som klassifisering av nominalet enn den andre. I en typisk konstruksjon med vanlig gradbøying, som Ola er raskere enn Per, er det to nominaler som relateres til én egenskap. I artikkelen blir det vist at disse eksemplene representerer prototypiske eksempler på de to typene av sammenligning. Datamaterialet kommer fra tre ulike talemålskorpus, og det blir vist at det finnes flere andre konstruksjonstyper som plasserer seg mellom de prototypiske konstruksjonene. Dermed kan grensa mellom vanlig gradbøying og metakomparasjon best analyseres som et kontinuum med prototypiske tilfeller av vanlig gradbøying på den ene sida og prototypiske tilfeller av metakomparasjon på den andre. Det blir vist at metakomparasjon gjerne markeres gjennom fonologisk framheving av adjektivet, og det konkluderes med at metakomparasjon i talemål nesten utelukkende uttrykkes gjennom komparativ, og da bare gjennom perifrastisk komparativ.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.