Endre Brunstad, Ann-Kristin Helland Gujord og Edit Bugge (red.). Rom for språk: Nye innsikter i språkleg mangfald.
PDF

Hvordan referere

Hansen, P. (2018). Endre Brunstad, Ann-Kristin Helland Gujord og Edit Bugge (red.). Rom for språk: Nye innsikter i språkleg mangfald. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 36(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1495

Sammendrag

Boka Rom for språk med undertittelen Nye innsikter i språkleg mangfald er ei artikkelsamling som tek for seg språkleg mangfald i eit internasjonalt perspek-tiv, og særleg tilhøva for mindretalsspråk og mindretalsspråkbrukarar i nordiske land. Ho har sin bakgrunn i konferansen Rom for språk, Universitetet i Bergen si hovudmarkering av Språkåret 2013 og 200-årsjubileet til Ivar Aasen. Med konferansen ville initiativtakarane "utnytta Aasen-jubileet til å gå inn i språk-politiske utfordringar ikkje berre for nynorsken, men for vilkår til mindretals-språk meir allment" (s. 5). I tillegg til eit introduksjonskapittel frå to av redaktørane, Brunstad og Gujord, inneheld boka tekster frå 12 av bidragsytarane på konferansen. Eit av bidraga (Bialystok) er ei nynorsk omsetjing av ein en-gelskspråkleg artikkel, mens dei andre tekstane  er skrivne på nynorsk, bokmål, svensk eller dansk, og ikkje publiserte andre stader. Med unntak av introduk-sjonskapitlet startar alle tekstane med eit samandrag, og boka avsluttar med en-gelske omsetjingar av desse samandraga, samt ein kort presentasjon av forfattarane.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.