Preposisjonen og partikkelen med som samanstillar
PDF

Hvordan referere

Aa, L. I. (2018). Preposisjonen og partikkelen med som samanstillar. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 36(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1492

Sammendrag

Denne artikkelen tek føre seg semantiske og syntaktiske eigenskapar ved preposi-sjonen og verbpartikkelen med. Med skil seg frå andre preposisjonar og partiklar ved at han kan ta ekstra komplekse utfyllingar, og eg prøver å sjå dette i ein seman-tisk samanheng. Som eit utgangspunkt held eg preposisjonar for å vere lokaliser -ande; noko kring preposisjonen blir lokalisert (ein figur) medan noko anna lokaliserer (ein grunn). Men for med stiller dette seg annleis. I staden for å stille opp eit figur-grunn-tilhøve, hevdar eg at med alltid stiller saman to figurar. Den ibuande semantikken til med er altså 'samanstilling'. Fordi utfyllinga til med er ein figur, og ikkje ein grunn, har ho òg moglegheita til å fungere som eit syntaktisk småsetningssubjekt, som i neste omgang kan ta eit predikat. I partikkeltilfellet kan med ta det som kan sjå ut som "doble" småsetningar, noko eg òg prøver å sjå i sa-manheng med samanstillingssemantikken.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.