Vel i spørresetninger: en pragmatisk analyse
PDF

Emneord (Nøkkelord)

spørresetning
polaritet
modalpartikkel
halespørsmål
relevans-teori
metarepresentasjon
kontekst
prosedural semantikk
informasjonsstruktur

Hvordan referere

Fretheim, T. (2018). Vel i spørresetninger: en pragmatisk analyse. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 36(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1488

Sammendrag

Vel som modalpartikkel forekommer ikke bare i utsagnssetninger, men også i ja/nei-spørsmål og i syntaktisk bundne halespørsmål ("tag questions"). Spørresetningspartikkelen vel har en semantikk som er vesensforskjellig fra semantikken til den liktlydende partikkelen inne i eller etter en utsagnssetning. I denne artikkelen får frie polære spørresetninger som modifiseres av vel, spesiell oppmerksomhet på grunn av den unike rollen de har i norsk talemål, og på grunn av de teoretiske konsekvensene av den pragmatiske analysen av vel som presenteres. Vel i en fri spørresetning leder adressatens oppmerksomhet i retning av en tanke som produsenten eksplisitt avviser som usann takket være semantikken til denne partikkelen. Det teoretiske rammeverket er relevansteori.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.