Sebastian Møller Bak: En sammenlignende undersøgelse af syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer fra Lübecks kancelli og det kongelige danske kancelli (1400-1449).
PDF

Hvordan referere

Askedal, J. O. (2016). Sebastian Møller Bak: En sammenlignende undersøgelse af syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer fra Lübecks kancelli og det kongelige danske kancelli (1400-1449). Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 34(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1293

Sammendrag

Denne avhandlingen av Sebastian Møller Bak (SMB) tar sikte på å gi en empirisk basert variasjons- og kontaktlingvistisk analyse av to temaer fra middelnedertysk syntaks: for det første "venstreekstraposisjon" ("Vor-Vorfeldbesetzung" etc.) av ikke-verbale setningsledd og bisetninger, og for det annet toleddede verbkomplekser (verbkjeder) bestående av finitt og én infinitt verbform i bisetninger. Det er et utbredt synspunkt at syntaks er et forsømt område innenfor middelnedertyskforskningen i forhold til fonologi og morfologi (s. 10; jf. også den generelle forskningsoversikten hos Mähl 2014: 13-14, spesielt om verbstilling 37-42). Valget av syntaktiske temaer er derfor fortjenstfullt.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.