1.
Helset SJ, Bukve T. Lesing av artiklar i Store norske leksikon: Ein komparativ studie av lesarane sin bruk av og haldningar til artiklar som er publiserte på høvesvis bokmål og nynorsk . MOM [Internett]. 6. november 2023 [sitert 4. mars 2024];115(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2215