Novus - Online tidsskrifter


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å AlleNAMN OG NEMNE

Namn og Nemne, tidsskrift for norsk namnegransking, vert gjeve ut ein gong i året av Norsk namnelag. Medlemer av Norsk namnelag får tidsskriftet fritt tilsendt. Redaktørar er Ole-Jørgen Johannessen, emeritus Universitetet i Bergen; Gudlaug Nedrelid, Universitetet i Agder; Vidar Haslum, Universitetet i Agder; Tom Schmidt, Universitetet i Oslo.

Medlemskap i Norsk namnelag (inkludert meldingsbladet Nytt om namn) og papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside.

Manuskript, bøker til melding og førespurnader til Ole-Jørgen Johannessen, Universitetet i Bergen, LLE Postboks 7805, N-5020 BERGEN. Send e-post.

I Namn og Nemne vert det publisert namneartiklar av ulikt slag, både vitskaplege artiklar og artiklar av meir populærvitskapleg karakter. Her er artiklar om einskilde namneklassar, namnetolkingar, namngjeving, normering av namn, namneteoretiske spørsmål, etymologiske problemstillingar, busetjingshistorie og namn, namn og kulturhistorie osb. I tidsskriftet finst det også namnefaglege diskusjonar og kommentarar til aktuelle namnespørsmål. Kvart hefte har òg meldingar av viktig norsk og nordisk namnelitteratur. Med jamne mellomrom kjem tidsskriftet med register over namn og namnelekkar som har vore omtala i tidlegare hefte, og hefta kan såleis nyttast til oppslag o.l.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | RegistrerNOA - Norsk som andrespråk

NOA publiserer artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Målgruppe er forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter i Norge og utlandet. En annen sentral målgruppe er lærere, fra grunnskole til voksenopplæring.


Papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | RegistrerNorsk Lingvistisk Tidsskrift

Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er et forum for norsk språkvitenskap og bringer lingvistiske artikler og bidrag på norsk innenfor alle grener av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori. NLTer et fagfellevurdert tidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer