Redaksjonelt
PDF ()

Hvordan referere

Berkaak, O. A., & Lyngø, I. J. (2012). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/659

Sammendrag

Det er en innarbeidet forestilling at museer og samlinger hører sammen, at samlinger avàting â artefakter fra naturen og kulturens rike â er karakteristisk for museene og atàsamlingene er viktig kulturarv. Det er også en innarbeidet forestilling om at kulturarvenàtilhører fellesskapet og at den skal være tilgjengelig for det samme fellesskapet. Likevel eràmuseenes samlinger ofte bortgjemte og utilgjengelige. Det gjelder særlig i dagens museeràhvor det er etablert et skille mellom samlingsforvaltning og museenes øvrige oppgaver.àSkillet kommer blant annet til syne i museenes organisering der arbeidet med samlingeneàog formidlingsarbeidet foregår i ulike avdelinger. Skillet er også fysisk. Det kan synes paradoksaltàat samtidig som stadig flere gjenstander gjøres tilgjengelige digitalt, bli samlingeneàfysisk mer og mer utilgjengelige.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.