Den økonomisk-sosiologiske tradisjon - historisk overblikk og aktuelle perspektiver

Forfattere

  • Geir Høgsnes Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
  • Trond Petersen University of California, Berkeley og professor II ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
  • Pål Veiden Høgskolen i Oslo, Avdeling for økonomi-, kommunal- og sosialfag

Sammendrag

Temaet for denne artikkelen er hvordan representanter for faget sosiologi opp gjennom historien har betraktet det økonomiske subsystemet i samfunnet. Artikkelen åpner med en kort gjennomgang av de sosiologiske klassikere og deres relasjon til økonomisk utvikling. Deretter drøfter vi ulike faser som har kjennetegnet utviklingen fram til dagens økonomiske sosiologi. Vi starter ut med hva som skjedde i kjølvannet av den såkalte metodestriden på slutten av 1800-tallet. Deretter går vi inn på etterkrigstidens sosiologiske kritikk av økonomisk teori og analyse. Denne delen av artikkelen avrundes ved at vi presenterer bakgrunnen og grunnlaget for det som i dag går under betegnelsen "Ny økonomisk sosiologi" (NØS). Til sist i artikkelen drøfter og gir vi en nærmere presentasjon av tre teoretiske posisjoner i grenselandet mellom sosiologi og økonomi. De tre teoriene er transaksjonskostnadsteori, prinsipal-agentteori og effektivitetslønnsteori. Sentralt i disse tre posisjonene står spørsmålet om hvordan man kan overkomme atferd hos økonomiske aktører som gir utfall som ikke er effektive eller optimale. Ikke-optimale utfall betyr at man kan bedre resultatet for én eller flere parter, uten at det går på bekostning av andre involverte aktører. Disse tre teoriene inntar i dag en dominerende plass i økonomisk-sosiologiske perspektiver på fordeling, rettferdighet og effektivitet.

Nedlastinger

Publisert

2011-09-05

Hvordan referere

Høgsnes, G., Petersen, T., & Veiden, P. (2011). Den økonomisk-sosiologiske tradisjon - historisk overblikk og aktuelle perspektiver. Sosiologi I Dag, 36(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/914

Utgave

Seksjon

Artikler